You are here

CMIX Research Accomplishment Awards

Congratulations to all CMIX research accomplishment awardees:

 

First Prize: Xiyue Xiang

Second Prize: Xiangbo Li

Third Prize: Buri Ban

 

Best Presentation Award: Xiangbo Li

James R. Oliver Award: Wei Shu

SHARE THIS |